ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Celebration

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77140 9 2990

Jail Rd, Near Shri Gurugovind Singh Chowk, Devendra Nagar, Raipur
+91 77140 92990
https://www.facebook.com/hotelcelebrationraipur/
https://www.facebook.com/CelebrationResortsandHotels/
http://www.celebrationworld.in/
celeindia@yahoo.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ