ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Gaurav Garden

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 150, 600 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 5000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77165 3 3686

VIP Road, Vishal Nagar, Raipur
+91 77165 33686
https://www.facebook.com/GauravGarden/
http://www.gauravgarden.com/
hello@gauravgarden.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ