ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Mayura

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 60, 80, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77125 3 6002

Great Eastern Rd, Near Raj Talkies, Raipur
+91 77125 36002
+91 77125 36001
+91 77142 00500
https://www.facebook.com/Hotel-Mayura-113842548694183/
http://www.themayurahotels.com/
banquet@themayurahotels.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ