ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Royale Ambience

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 350 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77140 1 6001

Shri Guru, Station Rd, Nahar Para, Gobind Singh Chowk, Raipur
+91 77140 16001
https://www.facebook.com/RoyaleAmbience/
inforahotel@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ