ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Florence Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 300 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77142 1 8801

Rajiv Gandhi Marg, V I P Road, Raipur, Raipur
+91 77142 18801
info@hotelflorence.in
http://www.hotelflorence.in/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ