വിരുന്നു ശാല

0

Godadih - Raipur Rd, Amleser, Raipur

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം300 പിപിഎൽ

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

Maruti Lifestyle, Parmanand Nagar, Kota, Raipur

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം500, 900 പിപിഎൽ

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Near, Tatibandh Rd, Sarvodaya Nagar, AIIMS Campus, Tatibandh, Raipur

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം300 പിപിഎൽ

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Godadih - Raipur Road, Near Mahadev Ghat Bridge, Changurabhata, Raipur

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം700, 3000 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

G.E. Road, N.H. 6, Kumhari, Bhilai,Chhattisgarh 490042, Raipur – Doaba Dashmesh Dhaba

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം 1 ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം100, 3000 പിപിഎൽ

അടുക്കളുടെ തരം: Variety

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ -15 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക